Belka
Środa, 24 Kwietnia 2019   imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Szkolne stypendia i zasiłki

Data publikacji: 2017-08-08, Data modyfikacji: 2017-08-10
A A AWydrukDrukuj  
 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)   Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Zespole Oświaty Gminnej przy ul. Ząbkowickiej 11a, pokój nr 1. Wnioski można pobrać w pok. 20 w UMiG lub w pok.1 w ZOG.   Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 713927208.   wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego katalog wydatków Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września 2017r. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2017 r. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.   Stypendium nie przysługuje: -uczniom klas zerowych -uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Strzelin -uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą z dn. 28.listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 514 zł/os. Zgodnie z  ustawą z 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek: -rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, -pełnoletniego ucznia, -dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Dokumenty do wniosku: zaświadczenie o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.: -zaświadczenie od pracodawcy o dochodach -zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) -oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w PUP -zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodów nie wliczamy zasiłków celowych, 500+ wypłacanych przez GOPS -zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych -wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzających alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS- fundusz alimentacyjny -odcinek renty/emerytury -oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych -w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS; -w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.   Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji.     WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z  2016 r.  poz. 1943 ze zm.) oraz Uchwała nr XXXVII/316/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. Rady Miejskiej Strzelina

Pełna treść wiadomości na: strzelin.pl/Aktualnosci/Szkolne-stypendia-i-zasilki.html
UM Strzelin, Źródło artykułu: strzelin.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
strzeliński

Powiat strzeliński - powiat z siedzibą w Strzelinie, w województwie dolnośląskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno.

Dojazd zapewni autostrada A4, droga krajowa 39 i drogi wojewódzkie: 346, 378, 385, 395, 396, 401 oraz 403.

Gdy już się tu znajdziemy, zainteresujmy się Wzgórzami Strzelińskimi. Ich obszar to wspaniałe miejsce na rowerowe i piesze wycieczki. Wystartować można także w biegu na orientacje pośród tych wzniesień sięgających niespełna 400 m n.p.m. i będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Wśród zabytków powiatu dominują wiejskie kościółki, dworki i pałace.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola